Buurtpreventie 

Belangrijke telefoonnummers:

Alarmnummer (als iedere seconde telt):       1-1-2
Politie:                                 0900-8844           
Gemeentehuis:0497-650650
Contactpersoon gemeente:  Marjo Luttels
  
Buurtcoördinatoren: 
Resi van Hoof,             06-46596066
Rita Lavrijsen      06-17747740
e-mail: denehoek@live.nl

Beste buurtgenoot:

Ook in de wijk waar buurtvereniging “Denehoek” actief is kennen we vanaf 22 april 2013 Buurtpreventie. De Buurtpreventie in onze wijk betreft dezelfde straten als de straten die behoren tot de buurtvereniging “Denehoek”. (Zie onder aan de pagina). Buurtpreventie is voor iedereen in de wijk, dus ook voor diegene die geen lid is van de buurtvereniging.

Voor wie en door wie Buurtpreventie?:

De Buurtpreventie is er voor u en als u dat wenst ook door u. Buurtpreventie beoogt een prettige, veilige en rustige woonomgeving te creëren als dat nodig is en vooral deze te behouden. Hiertoe zijn twee buurtcoördinatoren benoemd. Echter deze coördinatoren kunnen de taken van de Buurtpreventie niet alleen uit voeren. Daar hebben zij uw hulp bij nodig.

Wat kunnen wij samen doen?

Allereerst, wat het woord zegt, preventief werken. Dus ongelukken, inbraken en diefstallen proberen te voorkomen en overlast en schade zoveel mogelijk beperken. Wat wij doen, doen wij graag in open en eerlijk overleg met u. Soms uiteraard wel op een vertrouwelijke basis als de situatie daar om vraagt. Wij willen een schakel zijn tussen u, gemeente en politie. Meldingen van u, van welke aard dan ook, willen wij doorgeven.

Een opsomming wat allemaal tot Buurtpreventie kan behoren, geeft tevens een beperking weer. Wij willen niet beperken! Als u het nodig vindt iets te melden aan de buurtcoördinatoren, dan bent u daar helemaal vrij in. Toch willen wij een aantal voorbeelden geven; losliggende bestrating, verdachte situaties, beschadigd of stuk straatmeubilair, overlast, ongewenste verkeerssituaties. Maar ook kunnen er voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld woonhuisbeveiliging of anderszins georganiseerd worden bij voldoende deelname. En, we behoren het even te melden, ook voor huiselijk geweld, thuis of in uw omgeving kunt u ons vertrouwelijk benaderen. Wij hebben ingangen voor hulp.

Dus! Als u iets wilt melden aan de buurtcoördinatoren dan bent u daar helemaal vrij in. Meldingen die door ons doorgezet worden naar de instanties worden door ons bewaakt. Ook zal de melder een terugkoppeling krijgen over de melding.

Houd rekening met elkaar, spreek elkaar aan…

Het valt niet voor iedereen mee om een ander aan te spreken op zijn of haar handelen en/of gedrag. Als u iets signaleert dat volgens u niet door de beugel kan spreek daar die ander op aan. Blijf altijd correct! Voor iedereen geldt tegelijkertijd, laat je aanspreken. Zie datgene wat wordt opgemerkt als een leermoment. Of misschien ziet de ander het niet helemaal goed en geef even rustig uitleg. Respect en begrip voor elkaar verhoogt de leefbaarheid bij en met elkaar in de wijk. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Hoe blijft u op de hoogte?

Zoals al eerder aangegeven werkt onze Buurtpreventie nauw samen met Buurtvereniging “Denehoek”. Op de site www.Denehoek.nl van Buurtvereniging “Denehoek” zal een link aanwezig zijn waarmee informatie over de Buurtpreventie raadpleegbaar is, ook als u geen lid bent van Buurtvereniging “Denehoek”.

Daarnaast willen wij een bestand opbouwen met e-mailadressen van iedereen die een e‑mailadres heeft in onze wijk. Van deze e-mailadressen willen wij uitsluitend gebruik maken in situaties waarin wij het nodig vinden om u snel van iets op de hoogte te brengen.

Het is bekend dat niet iedereen over internet en e-mail beschikt. Voor deze wijkgenoten gaan we een adressenbestand aanleggen en zullen wij er voor zorgdragen dat ook zij op de hoogte blijven van ontwikkelingen.

Hoe komen wij aan onze (uw) contactgegevens?

Bij Buurtvereniging “Denehoek” zijn van de leden naast de adressen ook veel e‑mailadressen bekend. Deze personen zullen per e-mail door Buurtvereniging “Denehoek” benaderd worden met de vraag om toestemming te geven deze gegevens ook te laten gebruiken door de Buurtpreventie. Wij vertrouwen hierbij op uw medewerking.

De personen waar van geen gegevens bekend zijn bij Buurtvereniging “Denehoek”, zullen bezocht worden met het verzoek contactgegevens door te geven op een formulier. Hierbij wordt dan meteen duidelijk welke personen wel en niet middels een e-mailadres bediend kunnen worden.